Market partnership brings praise from Marcus Rashford